6963. - Κατά την Συνεδρίασιν της Γερουσίας της 27 τοΰ παρελθόντος, μηνός 'Ιουνίου [1856] χώραν έλαβε συζήτησις σπουδαία επί τοϋ ζητήματος εν γένει των οφει- λομένων κατά τάς έθνικάς και βασιλικός αποφάσεις συντάξεων, αμοιβών και άντιβρα- βεΰσεων, προς τους άγωνισαμένους θυσιάσαντας και παθυντας κατά τον υπέρ Ανε- ξαρτησίας αγώνα------------ Είς 8°ν, σ. 72. Περιέχει τάς αγορεύσεις τοΰ γερουσιαστοΰ Ρήγα Παλαμήδου και τοϋ υπουρ- γού Α. Ραγκαβή. ΕΒΕ. Π. Ε. 1102Τ.
Ρήγα Παλαμήδου | Α. Ραγκαβή

Κατά την Συνεδρίασιν της Γερουσίας της 27 τοΰυ παρελθόντος, μηνός Ιουνίου [1856]

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Κατά την Συνεδρίασιν της Γερουσίας της 27 τοΰυ παρελθόντος, μηνός Ιουνίου [1856]