6958. ·- Καλλιγραφία γραφεΐσα και λιθοχαραχθεΐσα ύπό Ηρακλέους Λαζα- ρίδου. Άθήνησι 1856 Πιεστήριον Κ. Άντωνιάδου. Λιθογραφικόν Κατάστημα Η. Λαζαρίδου. Διαστάσεων 0.11 Χ 0.23, δέκα πίνακες. ΓΕΝ. Gr. L- 18. 2. *
Ηρακλέους Λαζα-ρίδου

Καλλιγραφία

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Καλλιγραφία