6957. - Καθ' ην στιγμήν πρόκειται να συζητηθή τό τελωνιακόν δασμολόγιον -.....Αθ. Γ. Δουρούτης. Εις 8ον, σ. 20. "Ανευ έτους, αλλά τοϋ 1856. Περί αναπτύξεως τής μεταξουργίας. ΓΕΝ K.G. 1026. *
Αθ. Γ. Δουρούτης.

Καθ' ην στιγμήν πρόκειται να συζητηθή το τελωνιακόν δασμολόγιον

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Καθ' ην στιγμήν πρόκειται να συζητηθή το τελωνιακόν δασμολόγιον