6953. - 'Ιστορία δύω μελλονύμφων άνακαλυφθεΐσα μεν και μεταποιηθεΐσα ΰπό 'Αλεξάνδρου Μανζόνου, μεταφρασθεΐσα δε έκ τοΰ Ίταλικοΰ ύπό Ε. Α. Σίμου, Μ. Ρενιέρ/;, και II. Ι. Χαλχίοποόλοο. Έν 'Αθήναις, 1856. Είς 12»ν. Τόμοι τρεις, σ. 1433 έν όλφ. ΕΤΒ. 568. *
Αλεξάνδρου Μανζόνου

Ιστορία δύω μελλονύμφων

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ιστορία δύω μελλονύμφων