6947. - Ή ωραία Μελπομένη και ό εραστής της Νικολάκης υπό Γερασί- μου Ι. Πεντάκη. 'Αλεξάνδρεια Έκ τοΰ Εμπορικού Τυπογραφείου 'Ιωάννου Μοΰ- σκου. 1856. Εις 4°ν μικρόν, σ. 27 + 2 ά. ά. ΛΕΥ—.
Γερασί-μου Ι. Πεντάκη

Ή ωραία Μελπομένη και ό εραστής της Νικολάκης

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ή ωραία Μελπομένη και ό εραστής της Νικολάκης