6945. - Ή Τερψιχόρη, βαλς έκ τοΰ μελοδράματος ή Τραβιάτα διά κΰμβαλον μόνον. Ανατίθεται τη έναρετωτάτη κυρία Πάκ υπό Γ. Ι. Λεβίδου. Έν 'Αθήναις 1856. Κουμανούδης, 2, 325.
Γ. Ι. Λεβίδου

Ή Τερψιχόρη,

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ή Τερψιχόρη,