6944. - Ή τάξις και ό τρόπος της προχειρίσεως, χειροτονίας και καθιερώσεως επισκόπων, πρεσβυτέρων και διακόνων, κατά την διάταξιν τής Ήννωμένης Εκκλησίας 'Αγγλίας τε και 'Ιρλανδίας. Σμύρνη, 1856, εκ τής τυπογραφίας Π. Μαρκοπούλου. Είς 12ον, σ. 63. Πρβλ. Ι. Γενναδίου, Περί τών έλλην. μεταφράσεων τοΰ Ευχολογίου τών Άγγλικανών (Λονδ. 1901) σ. 33.

Ή τάξις και ο τρόπος της προχειρίσεως, χειροτονίας και καθιερώσεωςεπισκόπων, πρεσβυτέρων και διακόνων

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ή τάξις και ο τρόπος της προχειρίσεως, χειροτονίας και καθιερώσεωςεπισκόπων, πρεσβυτέρων και διακόνων