6936.-Ή κατάστασις τοϋ ελληνικού κλήρου. Διατριβή αυτοσχέδιος υπό Θ. Α. (Έκ της έφημ. δ Φιλόπατρις). Άθήνησι, τύποις Ίω. 'Αγγελοπούλου. 1856. Εις 12«>ν, ο. 34. ΓΕΝ. Theol. 2610. *
Θ.Α.

Η κατάστασις του ελληνικού κλήρου. Διατριβή αυτοσχέδιος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Η κατάστασις του ελληνικού κλήρου. Διατριβή αυτοσχέδιος