6931.-Ζήτω ή 25. Μαρτίου 1856 Ζήτω ό Συνταγματικός Θρόνος Ζήτω- σαν αί τρεις Συμμαχικοί Δυνάμεις. "Ελληνες ομόνοια μεταξύ ημών. Σέβας εις τον Συνταγματικόν Θρόνον, υπάκουη εις τους νόμους της πατρίδος, και καλή φρόνησις. Ό Θεός κήδεται της Ελλάδος, και αν δ Θεός μεθ'ημών, ουδείς καθ'ημών! Προς το Πανελλήνιον Ι.....Περίληψις......Έν 'Αθήναις εκ τοϋ τυπογραφείου Α. Γκαρ- πολά. 1856. Εις 8ον, σ. 25+1 ά. ά. ΓΕΝ. G. Κ. 444. Τοϋ Ζήση Σωτηρίου. *
Ζήση Σωτηρίου.

Ζήτω η 25. Μαρτίου 1856 Ζήτω ο Συνταγματικός Θρόνος Ζήτωσαν αι τρεις Συμμαχικοί Δυνάμεις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ζήτω η 25. Μαρτίου 1856 Ζήτω ο Συνταγματικός Θρόνος Ζήτωσαν αι τρεις Συμμαχικοί Δυνάμεις