6924. - Επιτάφιος Θρήνος ήτοι 'Ακολουθία τοΰ "Ορθρου τοΰ Αγίου καΐ Μεγάλου Σαββάτου. Περιέχουσα Τον έν τφ Τριωδίω Κανόνα, τά 'Εγκώμια, τήν έν τω τέλει Προφητείαν, τον Άπόστολον, κ.τ.λ. Επιμελώς ήδη διορθωθεΐσα Και εκδο- θείσα Παρά Λ. Π. Λιναρά Σπαρτιάτου. Εις Ύμνον τοΰ υπέρ ημών Ταφέντος και Άναστάντος Χρίστου τοϋ Θεοΰ ημών, εις εύχερεστέραν χρήσιν τών έν ταΐς Άγίαις

Επιτάφιος Θρήνος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Επιτάφιος Θρήνος