6921. - Έπιστολάριον ήτοι υποδείγματα διαφόρων επιστολών Συγγενικών, Φιλικών, Ίκετηρίων, Φιλοφρονητικών, Παθητικών, Γαμήλιων, Συγχαριτηρίων, Πέν- θιμων Παραμυθητικών, Ευκτήριων, Προσκλητηρίων, Συστατικών, Παραινετικών και Εμπορικών μετά τών απαντήσεων αυτών, προς τούτοις Τύποι αναφορών προς διαφό- ρους 'Αρχάς, Συμφωνητικών, 'Ομολογιών, 'Εγκυκλίων, Προικοσυμφώνων, Διαθηκών, Ναυτικών, Ενοικίων, Πωλητηρίων κτλ. κτλ. κτλ., Συνταχθέν μεν ύπό Γρ. ΙΙαλαιο- λόγου, Βελτιωθέν δε Και νΰν τό πρώτον εκδοθέν δαπάναις 'Ανδρέου Κορομηλά. (Τι- μάται Δρ. 2.59.)--«Μελέτα------φρονεΐν». Ίσοκρ. Προς Νικοκλέα.-Έν 'Αθήναις, Έκ τής Τυπογραφίας 'Ανδρέου Κορομηλά. Κατά τήν όδόν τοΰ Έρμου αρ. 215. 1856. Εις 8<>ν, σ. δ'+ 154. ΕΒΕ. ΓΛ. 1842Χ. *-
Γρ. ΙΙαλαιο-λόγου

Επιστολάριον

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Επιστολάριον