6913.- "Ελεγχος κατά τών αιρέσεων και ασεβειών [έν τέλει:] Έν 'Αθήναις τί) 3 Φευρουαρίου 1856. Ό Συγγραφεύς Ι. Π[απαδόπουλος]. Σερίφιος. Τΰποις Ν. Άγγελίδου. Εις 8ον, σ. 96. Στίχοι. "Αρχ. Νΰν έφέστηκεν ή ωρα εφΟασεν και ό καιρός. Δια νά καθαρι- σθη ή πίστις ην έστήριξ' ό Χριστός. ΕΒΕ Θ. 10137ν. -*¦
Ι. Π[απαδόπουλος]. Σερίφιος.

Ελεγχος κατά των αιρέσεων και ασεβειών

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ελεγχος κατά των αιρέσεων και ασεβειών