6912. - Έλενεΐον της άποθανοΰσης σεμνότατης κυρίας Μετήλδε συζύγου Ι0υ πτ. κυρ. Αναστασίου Βολτερρα παρά τοΰ υποφαινομένου διευθυνομενον προς τον ευγενή κυρ. κυρ. Έδουάρδον Έεις. [κάτω:] Τυπογραφεΐον ό Παρνασσός. Μφ. εις 4ον. Στίχοι Παναγιώτου Βορρέως. Legrand 1857. *
Παναγιώτου Βορρέως.

Ελεγείον

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ελεγείον