6904. - "Εκθεσις περιληπτική προς την Α. Μεγαλειότητα τοϋ Ύπουργοΰ των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως κ. Χ. Χριστοπούλου περί της έν Ελλάδι Μέσης Εκπαιδεύσεως από τοϋ 1829 μέχρι τέλους τοϋ 1855 μετά στατι- στικών σημειώσεων και παρατηρήσεων. 'Αθήνησιν, 1856. Εις 4ον, ο. 8. ΛΟΒ Κ 1/1. #
. Χ. Χριστοπούλου

Έκθεσις περιληπτική

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Έκθεσις περιληπτική