6901.-Εις τήν ά'φιξιν εν Ζακύνθω τοΰ λόρδου Μεγάλου Άρμοστοϋ τών 'Ιο- νίων Νήσων ίππότου μεγαλόσταυρου σίρ Ερρίκου Στόρξ, τη 16 'Ιουνίου 1856. ε. ν. Μφ. εις 4°ν. Στίχοι Παναγιώτου Βορρέως. Legrand 1854. ¦*¦
Παναγιώτου Βορρέως.

Εις την άφιξιν εν Ζακύνθω του λόρδου Μεγάλου Αρμοστού των Ιονίων Νήσων

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Εις την άφιξιν εν Ζακύνθω του λόρδου Μεγάλου Αρμοστού των Ιονίων Νήσων