6899. - Είρμολόνιον περιέχον Τους Ειρμούς των οκτώ "Ηχων, τάς εννέα Ώδάς, τά Μεγαλυνάρια, και δσα άλλα έν τφ Πίνακι αύτοΰ φαίνονται' μεταρρυθμι- σθέν υπό τοϋ άοιδίμου Ίεροδιδασκάλου Βαρθ-ολομαίοο Κοατλοομουσιανοό, ύφ' ου προσετέθησαν καί τίνες ειρμοί ελλείποντες εκ των νεωτέρων" προς δε τά αρχαιότερα και ακριβέστερα παραβληθέν και διορθωθέν επιμέλεια 'Ιωάννου και Σπυρίδωνος τών αύταδέλφ. Βελούδων. Έκδοσις δευτέρα. Έν Βενετία Έκ τοΰ Ελληνικού τυπογρα- φείου τοΰ Αγίου Γεωργίου. 1856. Είς 12°ν, σ. η' +- 247. Πρβλ. αριθ. 5950. Βιβλιοθήκη κ. Νικολάου Γ. Παππά, έν 'Αθήναις. -Η-

Είρμολόγιον

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Είρμολόγιον