6897. - Εθνική Τράπεζα της Έλλβίδος. 'Απολογισμός τοϋ έτους 1855. Προς την Γενικην Συνέλευσιν των Μετόχων Συνερχομένην τήν 28 Ιανουαρίου 1856 υπό τοϋ Διοικητού της Τραπέζης Γ. Σζαόροο. Έν ονόματι τοϋ Γενικοϋ Συμβουλίου αυτής. Εις 4ον, σ. 15, μετά 3 πινάκιον. ΓΧ—. *

Εθνική Τράπεζα της Ελλβίδος. Απολογισμός του έτους 1855.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Εθνική Τράπεζα της Ελλβίδος. Απολογισμός του έτους 1855.