6895. - Ένχειρίδιον ελληνικής γραμματικής, ή στοιχειώδες Τεχνολογικόν κατ' έρωταπόκρισιν Προς χρήσιν τών Αλληλοδιδακτικών Σχολείων 'Υπό Β. Δ. Καλ- λίφρονος. Έκδίδοται το δεΰτερον ήδη, επί το βέλτιον επε'ξειργασμένον, φιλοτιμώ συν- δρομή τοϋ πανευγενεστάτου άρχοντος Μ. Ποστελνίκου Κ. Σωτηρίου Καλλιάδου, Κατ' εγκρισιν τής Κεντρικής Εκκλησιαστικής Επιτροπής. Έν Κωνσταντινουπολει, εκ τοϋ Τυπογραφείου «Ή Ανατολή». Εΰαγγελινοϋ Μισαηλίδου. 1856. Είς 8«ν, σ. ε· + 1 ά\ ά. + 7 - 114.
Β. Δ. Καλ-λίφρονος

Εγχειρίδιον ελληνικής γραμματικής

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Εγχειρίδιον ελληνικής γραμματικής