6884.-Δηλοποίησις [κάτω:] Κέρκυρα εν τφ τυπογραφείω τής Κυβερνήσεως. Μφ. 0.37 Χ 0.50, ελληνιστί, άγγλιστί και Ιταλιστί, τής 28 Νοεμβρίου 1856, περί διαλύσεως τοϋ Κοινοβουλίου. IEEE—. #¦

Δηλοποίησις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Δηλοποίησις