6877. - Γραμματική Ελληνική Συγγραφεΐσα μεν Ύπό Κ. Κούμα, Δια- σκευασθεϊσα δέ και συμπληρωθείσα έν πολλοίς Ύπό Γ. Παπασλιώτου. Εκδοθείσα χάριν' τήξ σπονδαζούσης νεολαίας Δαπάναις Ανδρέου Κορομηλά. (Τιμάται Λραχ. 7.) Έν'Αθήναις, Έκ τής τυπογραφίας 'Ανδρέου Κορομηλά. Όδός Έρμου,'Αριθ. 215. 1856. Εις 8ον, σ. ις' + 457. ΜΠΑ (327, ΜΞΗ 2262.
Κ. Κούμα

Γραμματική Ελληνική

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Γραμματική Ελληνική