6876. - Γεωργίου Μακκά τακτικοϋ Καθηγητοΰ τής ιατρικής Κλινικής και τής ειδικής Νοσολογίας εν τω Πανεπιστημίφ "Οθωνος περί τής γινομένης εις τους ίππους Μάλεως κατά τά διασωθέντα ήμΐν από τών αρχαίων περί τοϋ ονόματος τής νόσου, περί τής φύσεως και περί τών διαφορών αυτής, (έκ τής εν 'Αθήναις ιατρικής Μελίσ- σης). Έν 'Αθήναις, έκ τής τυπογραφίας Κ. Άντωνιάδου 1856. Πρβλ. αριθ. «882. #-
Γεωργίου Μακκά

περί της γινομένης εις τους ίππους Μάλεως

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. περί της γινομένης εις τους ίππους Μάλεως