6869.- 'Αρχαία Γεωγραφία τής 'Ελλάδος υπό Ι. Κ. Γέγη. 'Εν 'Αθήναις, 'Εκ τοϋ τυπογραφείου Σ. Κ. Βλαστοϋ. Κατά τήν όδόν Έρμου, 'Αριθ. 212.1856. Εις 8°ν, σ. ιδ' + 140. ΣΧΕ. 410Ί29. *
Ι. Κ. Γέγη

Αρχαία Γεωγραφία της Ελλάδος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αρχαία Γεωγραφία της Ελλάδος