6860. - Απάνθισμα η Μεδζμουαϊ Μακαμάτ. Περιέχον μεν διάφορα τουρ- κικά άσματα τονισθέντα ύπό 'Ιωάννου Γ. Ζωγράφου Νικαέως και εκδοθέντα ύπ' αυ- τού, προσέτι την όδηγίαν τών ρυθμών της 'Ασιατικής Μουσικής. Έπιθεωρηθέν δε, Ύπό τοΰ Μουσικολογιωτάτου Κυρίου Σπυρίδωνος Άνα^τααίου τοΰ εκ Πεισιδίας. Έν Κωνσταντινουπόλει, Έκ τής τυπογραφίας Θαυδαίου Τιβιδστιάν. 1856. Εις 8°ν μικρόν, σ. κβ' + 253 + 24 ά. ά. -»-

Απάνθισμα η Μεδζμουαϊ Μακαμάτ.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Απάνθισμα η Μεδζμουαϊ Μακαμάτ.