6857. - 'Ακολουθία τοΰ Άναγνώστου ήτοι Συλλειτουργικόν έκδοσις τετάρτη. Έν Βενετία έκ τοΰ Έλληνικοϋ τυπογραφείου τοΰ αγίου Γεωργίου. 1856. Είς 8°ν, σ. 56. ΜΙΒ. 2661. *

Ακολουθία του Αναγνώστου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ακολουθία του Αναγνώστου