6853.-'Αγγελία. Το όρθόδοξον γένος των 'Ελλήνων στερείται της ιστορίας τοϋ ομόδοξου και κραταιοτάτου έθνους τών Ρώσσων-------[κάτω:] 'Αθήναι 2 'Απρι- λίου 1856 Κωνσταντίνος Κροκίδας. Μφ. 0.21 Χ 0.31. 'Αναγγέλλει την Ικδοσιν μεταφράσεως της ιστορίας τοΰ Καραμζίνου. IEEE—. *

Αγγελία.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αγγελία.