Εγχειρίδιον της μητρός

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6829. - Έγχειρίδιον της μητρός, ήτοι έπισι;ολαί προς άδελφήν ' περί ανα- τροφής τέκνων. ΈπιΟεωρηθέΐσαι μεν παρά της έν 'Αθήναις Φιλεκπαιδευτικής Εται- ρείας. Τυπωθεϊσαι δέ έν Σμυρντ), Έν τή Τυπογραφία Γ. Γριφφίττου. 1842. Είς 12°ν μικρόν, φ. 1 ά. ά. + σ. 2 ά. ά. + γ' + 5 - 260. ΛΚΥ—. *