Δεήσεις προς χρήσιν παντός βαθμού και τάξεως ανθρώπων

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6776. - Δεήσεις προς χρήσιν παντός βαθμοΰ και τάξεως ανθρώπων. — Βοΰλομαι ουν-------και διαλογισμοΰ. (1. Τιμόθεον β'. 8.) — "Εκδοσις δευτέρα. Έν Μελίτη, 1831. Είς 12ον μικρόν, σ. 46. ΛΕΥ—.