Άρ. 12,415. Ελληνική Πολιτεία. Ό Κυβερνήτης της Ελλάδος

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6759.-Άρ. 12,415. Ελληνική Πολιτεία. Ό Κυβερνήτης τής Ελλάδος,-------- Μφ. 0.23 χ 0.32, τής 16 Μαΐου 1829, έν Αίνίνχ). Περί διορισμοί) δικαστών. ΓΑΚ—. *