Άρ. 3564. Ελληνική Πολιτεία. Ή Γενική Γραμματεία της Επικρατείας .....

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6746. - Άρ. 3564. Ελληνική Πολιτεία. Ή Γενική Γραμματεία τής Επι- κρατείας ..... Μφ. 0.29x0.32. 'Εν Αίγίνη, τχ\ 26 Μαρτίου 1829. Περί εγκαθιδρύσεως ειρηνοδικείων. ΓΑΚ—. #¦