Βιβλίον Ιστορικόν

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6661. - Βιβλίον 'Ιστορικόν περιέχον έν σννόψει διαφόρους έξοχους ιστορίας. Άρχόμενον από Κτίσεως Κόσμου, μέχρι τής αλώσεως Κωνσταντινουπόλεως και τών ακολουθών Σουλτάνων. Συλλεχ&έν μεν έκ διαφόρων ακριβών 'Ιστοριών, και εις την κοι- νήν γλώσσαν μεταφρασθέν παρά τοΰ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Μονεμβασίας κυρίου Δωροθέου Νϋν δέ μετατυπωθέν, και επιμελώς διορθωθέν. Έν Βενετία. Παρά Νικολάφ Γλυκεϊ τω έξ 'Ιωαννίνων. 1814. Εις 4°ν, φ. 1 ά. ά. + σ. 583. Περί τοΰ συγγραφέως πρβλ. αριθ. 321. Κουμαριανός 47. *
  3. Δωροθέου