1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6225. — Εύρετήριον τής Ποινικής Νομολογίας τοΰ 'Ανωτάτου Συμβουλίου τής Δικαιοσύνης από τοΰ έτους 1841 μέχρι τοΰ 1852. Συνταχθέν παρά Νικολάου Δη- λότη. Κερκυραίου. Κέρκυρα. Έκ τής τυπογραφίας τής Κυβερνήσεως Τή 20 'Ιουνίου 1854. Εις 8ον, ο. ς' + 206 + 1γ'. ΕΒΕ. ΝΟΜ. 811.ι. #¦
  3. Νικολάου Δη-λότη