1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 5851.-Συμπολΐται! Συρρόμενος από περιέργειαν.....[κάτω:] Έν Ζακύνθφ τη 7. 'Ιουνίου 1852. εις Πολίτης. Έκ της τυπογραφίας ό Ζάκυνθος Κωνσταντίνου Ρωσσολίμου Μφ. 0.22x0.29. ΛΖ—. -*