Ο Υποκόμης της Βραζελόνης

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 5794. - Ό Υποκόμης τής Βραζελόνης. Μυθιστόρημα νεώτατον. τοΰ Άλε· ξάνδρου Δουμά. Μεταφρασθέν έκ τοΰ Γαλλικού. Ύπό ** Τόμος Α'. Είς 8ον, σ. 174. "Ανευ τόπου και έτους, αλλ' έν 'Αθήναις (Τΰποις Ευτέρπης) τφ 1852. Τω αύτφ έ'τει: Τόμος Β' . . . Μεταφρασθέν έκ τοΰ Γαλλικού ΰπό Ι. Ε. Γ. σ. 187. Τόμος Γ', σ. 158 'Επίσης ό τόμος Δ', έχων τον εξής τίτλον : Ό 'Υποκόμης τής Βραζελόνης, Συνέχεια τών Τριών Σωματοφυλάκων κα'ι τοϋ Μετά εΐκοσιν έτη, μυθιστόρημα έκ τών νεωτάτων τοϋ 'Αλεξάνδρου Δουμά Μεταφραοθέν έκ τοϋ Γαλλικού Ύπό Ι. Ε. Γ. Τόμος Δ' Έν 'Αθήναις, τύποις Ευτέρπης 1852. Είς 8°ν, σ. 144. Οί επόμενοι τόμοι κατά τά έτη 1853 - 4. ΜΞΗ. 861, ΛΕΥ—, #
  3. Άλε·ξάνδρου Δουμά.