Ανταπάντησις τω κ. Σκαρλάτω Δ. Βυζαντίω.

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 5630. - Άνταπάντησις τώ κ. Σκαρλάτω Δ. Βυζαντίω. [έν τέλει:] Έν 'Αθή- ναις τή 10 'Ιουνίου 1852. Στέφανος Α. Κουμανούδης. Εις 80ν, σ. 24. 'Εξ αφορμής έπικρίσεως τοΰ Στ. Κουμανοΰδη τοϋ ανωτέρω ύπ' αριθ. 5439 βιβλίου. Κουμανούδης 2, 93. #·
  3. Στέφανος Α. Κουμανούδης