Τα Ευβοϊκά

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 5582. — Τά Ευβοϊκά ήτοι Βίος τοΰ εκπτώτου Αύλάρχου Γαρδικιώτου Γρίβα 'Υποστρατήγου και Γενικού Άρχηγοϋ τής κατά τήν Άνατολικήν Ελλάδα ενόπλου τής Ελληνικής Κυβερνήσεως δυνάμεως, από τής εποχής τοΰ άποστατήσαντος 'Υποστρατή- γου Ν. Κριεζοΰτου, μέχρι τής πτώσεως του. Ύπό Κ. Βελεφάντη. 'Ανθυπολοχαγού τής Φάλαγγος. Μελίτη. 1851. Εις 16ον, σ. 44. ΓΕΝ. K.G. 555. *
  3. Κ. Βελεφάντη