1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 5515.- Παρατηρήσεις τινές περί ανατροφής τών παίδων. Διατριβή Β', ύπό Πέτρου Μπούα Κερκυραίου. "Ετος 1851 κατά Μήνα Αΰγουστον. [έν τέλει:] Τυπ. Σχερία. Εις 8°ν, σ. 32. 'Αποτελεί συνέχειαν τοΰ ύπ' αριθ. 5312 φυλλαδίου. ΔΒΠ. 27560. *
  3. Πέτρου Μπούα