Εγκυκλοπαίδεια των Κορασιών

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 5398. -'Εγκυκλοπαίδεια των Κορασιών Εις είκοσι τομίδια συλλεγεϊσα ύπό Α. Ν. ΦωτίΚα, καΐ εκδοθείσα ύπό Άλ. Σπ. Κατ' εγκρισιν τη; τοΰ Χρίστου Μ. Εκκλη- σίας. Ιερά 'Ιστορία, Κατήχησις και της ηθικής τ' αξιώματα. Τα δυο τομίδια εις εν. Έν Κωνσταντινουπόλει, τΰποις Ι. Λαζαρίδοιι. 1851. Εις 12ον, α. 190. ΕΒΣ. Θεολ. 829.