1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 5220. - Λόγος έκφωνηΐΐείς παρά τοΰ Κ. ΙΙισκατόρυ κατά την Συνεδρίασιν τής 5 Φεβρουαρίου 1850 εν τή Έθνοσυνελεΰσει τής Γαλλικής δημοκρατίας. Κϊς 8ον, σ. 16. Κουμανοΰδης 2, 34. -*
  3. Κ. ΙΙισκατόρυ