1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 4952. - Ήμερολόνιον και σεληνοδρόμιον τοΰ έτους 1849. Έν Βενετία Έκ τής Ελληνικής Τυπογραφίας Νικολάου Γλυκή. οδός Άγ. Άντωνίνος αρ. 3471. Εις 32ον, σ. 64. #-