Μέτρα Τα όποια προβάλλονται δια να γένη αρχή εις καλητέρευσιν της Γεωργίας κτλ. εις την Εξοχήν και επι των οποίων ανακαλείται η προσοχή των εγκατοίκων της.

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 4027.-Μέτρα Τα όποια προβάλλονται δια νά γένη αρχή είς καλητέρευσιν τής Γεωργίας κτλ. εις τήν Εξοχήν και επί τών οποίων ανακαλείται ή προσοχή τών έγκα- τοίκων της. [κάτω:] Κέρκυρα 30 'Απριλίου 1844. Μφ. 0.21 χ 0.30. 'Ελληνιστί και ίταλιστί. IEEE—.