1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 4009. - Κατάλογος τών εκκλησιαστικών ιστορικών και διδακτικών βιβλίων, τών εις μεγάλος ποσότητας ευρισκομένων εν τη Ελληνική Τυπογραφία τοΰ Φοίνικος Έν Βενετία "Αγιος Άντωνΐνος οδός τών Ελλήνων, αρ. 342;}. 1844. Εις 32% ο. 30. Κουμανούδης 1, 320. #-