1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 3686. - Ποιήσεις διάφοροι πάρα τοΰ Κΐ'ρίου Ζώη Πάνου. Έν 'Αθήναις Έκ τής τυπογραφίας Χ. Α. Μαρτίου 2ο 1842. Είς 8ον, σ. 16. ΕΒΕ. Ν. Φ. 867. -*-
  3. Ζώη Πάνου