Στοιχειώδης Αριθμητική

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3198. Στοιχειώδης 'Αριθμητική υπό Γ. Άθ Γεράκη. Προς χρήσιν των Ελληνικών σχοί^είων. "Εκδοσις δευτέρα, έπιδιορθωθεΐσα καί με πολλάς προσθήκας έπαυξηθεΐσα. εκδίδεται υπό Κωνσταντίνου Γκαρπολά. Έν Άτίήναις, έκ τής τυπογραφίας Κωνσταντίνο!' Γκαρπολά. 1839. Είς 8ον, α. 93 + 1 ά. ά. Πρβλ. αριθ. 3045. ΔΒΠ. (i71, AEK-.
  3. Γ. Άθ Γεράκη