Περί της αιωνίου αναπαύσεως των πιστών

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3187.-Περί της αιωνίου αναπαύσεως των πιστών. «"Αρα απολείπεται σαββατισμός τοΰ λαοΰ τοΰ ΘεοΓ·». Έβρ. Δ'. 9.-Έν 'Αθήναις, εκ της τυπογραφίας 'Αγ- γέλου Άγγελίδου. Κατά τήν όδόν Έρμου παρά τή Καπνικαρέα. 1839. Εις 8<>ν, φ. 2 ά. ά. + σ. 430. ΜΒΑ. 964. -*-