Ο Μεσσίας

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 3175.-Ό Μεσσίας ή τα πάθη Ίησοϋ Χρίστου, ύπό Παναγιώτου Σούτσου, κατά μίμησιν τοΰ αγίου Γρηγορίου, τοϋ Ναζιανζηνοϋ ποιήσαντος τον Χριστόν Πάσχοντα. Έν 'Αθήναις, Έκ τής Τυπογραφίας 'Αγγέλου Άγγελίδου. Κατά την όδόν Έρμου παρά τή Καπνικαρέα. 1839. Είς 8<>ν, φ. 1 ά. ά. + σ. 4*' + 126. ΕΒΕ. Ν. Φ. 1070, ΓΕΝ. MGL. 481, ΛΟΒ. Α. 50/Π. *
  3. Παναγιώτου Σούτσου