Επιστολαί προς τινάς εν διαφόροις περιστάσεσιν, εις τόμους δύο

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 2488. - Έτίιστολαί προς τινας έν διαφόροις περιστάσεσι. 'Υπό Νεοφύτου Δούκα. Εις τόμους δυο. Τόμος πρώτος. Έν Αίγίνη έκ της τυπογραφίας 'Ανδρέου Κο- ρομηλά. 1835. Εις 80ν, α. 4 ά. ά. + φ. 1 ά. ά. + σ. 256. Τφ αύχφ ετει : Τόμος δεύτερος, σ. 351. Έν δλφ έπισχολαί 550. ΕΒΕ. ΣΥΜ. 111. *
  3. Επιστολαί προς τινάς εν διαφόροις περιστάσεσιν, εις τόμους δύο
  4. ΝεοφύτουΔούκα