Εγχειρίδιον περί συντάξεως των του λόγου μερών: εν ω και περί σχημάτων, και ιδεών του λόγου και περί στίχων τινών και επιγραμάτων συντόμως τε...

  1. (15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 1
  2. 901· - Έγχειρίδιον περί συντάξεως τών τοΰ λόγου μερών Έν φ Καί περί Σχημάτων, καί 'Ιδεών τοΰ λόγου, καί περί στίχων τινών, καί επιγραμμάτων συντόμως τε, καί λίαν ευκρινώς μεθοδευΛέν προς χρήσιν εύχερ-η, καί ώφέλειαν τών φιλομαθών νέων. παρά Ματθαίου ταπεινού Μοναχού τοΰ έκ της χώρας τών Γανοχώρων καί τά νΰν δεύ- τερον τΰποις εκδοθέν φιλοτιμώ δαπάνη τοΰ τιμιωτάτου έν πραγματευταΐς Κυρίου 'Ιω- άννου Χαψοΰλα. Έν τφ της Κωνσταντινουπόλεως Πατριαρχικφ Τυπογραφείο). 1816. Εις 8°ν, σ. 8 ά. ά.+ ε'+3 ά. ά. 4-295 + 8 ά. ά. 'Αρχική έκδοσις τφ 1775 έν Βενετία. ΕΒΕ. ΓΛ. 2364. ΒΒ—, ΛΟΒ. Α 1/1. *
  3. Εγχειρίδιον περί συντάξεως των του λόγου μερών: εν ω και περί σχημάτων, και ιδεών του λόγου και περί στίχων τινών και επιγραμάτων συντόμως τε...
  4. Ματθαίου ταπεινού Μοναχού τοΰ έκ της χώρας τών Γανοχώρων