Ελληνικά
2005
125-130
  • (gre) Μελέτη που αναφέρεται σε ρήσεις προσωκρατικών φιλοσόφων που σχετίζονται με την επιστήμη

ΒΑΘΥΣΗΜΑΝΤΕΣ ΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΥΡΟΥΣ ΤΗΣ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο