ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κονομής, Νικόλαος (1922-)
  5. 2002
  6. 341-343
    • Παρουσίαση του βιβλίου "Ανεκδοτα στιχουργήματα του θρησκευτικού θεάτρου του ΙΖ΄ αιώνα, έργα των ορθοδόξων Χίων κληρικών Μιχ.[αήλ] Βεστάρχη, Γρηγ.[ορίου] Κονταράτου, Γαβρ.[ιήλ] Προσοψά, με εισαγωγή-σχόλια-ευρετήρια των Μ.[ανούσου] Μανούσακα- Β.[άλτερ] Πούχνερ, 2004