ΕΠΙΕΙΚΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΜΒΛΥΝΟΥΣΕΣ ΤΗΝ ΤΡΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΟΛΑΣΜΟΥ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά | Γαλλικά
  4. Τουρτόγλου, Μενέλαος (1921-2013)
  5. 2001
  6. 142-168
    • Μελέτη πάνω στο βυζαντινό ποινικό δίκαιο